آدرس دبیرخانه : سمنان، بلوار قدس، فرهنگسرای کومش، مجتمع دیجیتال کومش، دبیرخانه جشنواره ملی عکس شهریاران
تلفن : 02333332511 -09393313711 ، کد پستی : 3513698791
پست الکترونیکی : Shahryaran@semnan.ir

[gravityform id=”3″ title=”false” description=”false”]