داوری مردمی نخستین جشنواره ملی عکس شهریاران هنوز آغاز نگردیده است